Komissio on julkaissut esityksensä talouden elpymissuunnitelmasta

04.06.2020

Euroopan komissio on julkaissut suunnitelman Covid-19-pandemiasta kärsivän Euroopan talouden elpymiseksi. Suunnitelman keskiössä on uusi elpymistä tukeva väline, Next Generation EU. Tukiväline sisällytetään EU:n uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen. Next Generation EU:n määrärahaksi esitetään yhteensä 750 miljardia euroa ja sen lisäksi komissio esittää EU:n monivuotista rahoituskehystä vahvistettavan niin, että EU:n rahoituskapasiteetti on yhteensä 1 850 miljardia euroa. Elpymissuunnitelman tavoitteena on edistää oikeudenmukaista sosioekonomista elpymistä, turvata tasapuoliset toimintaedellytykset kaikissa jäsenmaissa sekä tukea investointeja digitaaliseen muutokseen ja vihreään siirtymään.

Next Generation EU:n määrärahat esitetään investoitavaksi kolmeen eri pilariin:

1. Jäsenvaltioiden investointien ja uudistusten tukeminen
- Uusi elpymis- ja palautumistukiväline, jonka määrärahat ovat yhteensä 560 miljardia euroa. Väline tarjoaa tukea erityisesti vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen investointeihin. Se jakautuu avustuksiin (enintään 310 miljardia euroa) sekä lainoihin (enintään 250 miljardia euroa).
- REACT-EU, josta myönnetään lisärahoitusta 55 miljardia euroa nykyisiin koheesiopolitiikan ohjelmiin. Rahoitusta on tarkoitus myöntää tästä vuodesta vuoteen 2022 asti.
- Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa vahvistetaan 40 miljardiin euroon, minkä kautta tuetaan EU:n tavoitetta jäsenvaltioiden ilmastoneutraaliudesta.
- Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa kasvatetaan 15 miljardilla eurolla. Sen kautta tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohelman tavoitteita maaseutualueilla.

2. Yksityisten investointien kannustimien tarjoaminen
- Vakavaraisuustukiväline, jonka budjetti on 31 miljardia euroa ja jonka tavoitteena on saada liikkelle 300 miljardia euroa investointeja yksityisen yritysten vakavaraisuuden tukemiseen.
- InvestEU -ohjelman budjettia kasvatetaan 15,3 miljardilla eurolla.
- InvestEU -ohjelmaan sisältyvä strategisten investointien väline, jonka tavoitteena on saada jopa 150 miljardin euron lisäinvestointeja erityisesti vihreään muutokseen ja digitaaliseen siirtymään.

3. Kriisistä saatujen kokemusten hyödyntäminen
- Health4EU on uusi EU:n terveysohjelma, jonka määrärahat olisivat 9,4 miljardia euroa. Sen tavoitteena on varautua tuleviin terveyskriiseihin.
- RescEU, eli EU:n pelastuspalvelumekanismin budjettia kasvatetaan 2 miljardilla eurolla, jotta tuleviin kriiseihin voidaan reagoida tehokkaammin.
- Horisontti Eurooppa –ohjelman budjettia vahvistetaan 94,4 miljardiin euroon, jonka kautta rahoitetaan muun muassa terveyttä edistävää tutkimusta.
- Ulkoisten toimien, kuten humanitaarisen avun, määrärahoja lisätään 16,5 miljardilla eurolla.

Jäsenvaltioiden tulee hyväksyä komission ehdotus Next Generation EU:sta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä. Komission elpymissuunnitelma on aiheena seuraavassa Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa.

Lisätietoja:
Komission tiedote


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012