Puheenjohtaja Junckerin kaavailut EU:n seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmarakenteesta – ohjelmien määrä vähenemässä

14.03.2018

Komissiolla on edessään valmistelun viimeiset vaiheet, joiden tuloksena toivotaan vuoden 2020-jälkeiselle ajalle modernia rahoituskehystä, jolla asetetut tavoitteet saadaan toteutettua tehokkaasti. Komission on määrä antaa esityksensä seuraavasta rahoituskehyksestä 2.5.2018. Rahoituskehysesitystä seuraavat, nykyarvion mukaan 29.5 mennessä, komission eri rahoitusohjelmia koskevat sektorikohtaiset esitykset. Esitykset menevät sen jälkeen Euroopan parlamentin ja EU-jäsenmaiden käsiteltäväksi.

Rahoitusohjelmien tuleva rakenne alkaa hahmottua komission valmistelussa. Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin sekä komissaari Günther Oettingerin laatima budjettikirje sekä luettelo tulevan monivuotisen rahoituskehyksen instrumenteista tuli julkisuuteen maaliskuun alussa. Eri ohjelmia ollaan yhdistelemässä toisiinsa ja ohjelmien määrän vähentäminen näyttää olevan komission tavoitteena. Kirjeen kaavailuissa ohjelmien määrää ehdotetaan vähennettäväksi 69:stä 43:een.

Kirjeessä korostetaan, että tuleva rahoituskehys tulee olemaan komissiolle yksi tärkeimmistä, mutta samalla myös monimutkaisimmista esityksistä. Tavoitteena on koota paketti, joka tukee sekä Unionin olemassa olevia, että uusia prioriteetteja. EU:n uudet prioriteetit sekä Britannian EU-eron tuomat uudenlaiset budjettileikkaukset ja haasteet tekevät rahoituskehykseen liittyvän päätöksenteon entistä monimutkaisemmaksi. Ohjelmien välisten synergioiden lisäämiseksi budjettia pyritään virtaviivaistamaan ja olemassa olevia ohjelmia on järjestelty uudelleen päällekkäisyyksien minimoimiseksi.

Toukokuussa esitettävä kokonaisuus tulee sisältämään seuraavaa:

- Komission poliittisen tiedonannon esityksen yleisistä suuntaviivoista

- Kuvaukset suurten ohjelmien tuottamasta lisä-arvosta sekä niiden yleisistä tavoitteista, toteuttamistavoista sekä yksinkertaistamistavoitteista, kuten myös täydentävyyksistä muihin ohjelmiin ja kansallisen sekä alueellisen tason rahoitukseen

- Valmisteluasiakirjan loppuvuodesta 2017 toteutetun menoarvion keskeisistä päätelmistä

- Esityksen neuvoston asetukselle monivuotisesta rahoituskehyksestä

- Esityksen instituutioiden väliselle sopimukselle yhteistyöstä budjettiasioissa sekä toimielinten välisissä sopimuksissa

- Esitykset neuvoston EU:n omia varoja koskevasta päätöksestä ja sitä tukevista neuvoston asetuksista

Budjettikomissaari Oettinger järjestää huhtikuun toisella ja kolmannella viikolla komissaarien sekä pääosastojen kuulemiset, joissa tullaan keskustelemaan tulevan rahoituskehyksen ohjelmien parametreista sekä keskeisistä luvuista.

Lisätietoja:

Budjettikirje

Lista tulevan rahoituskehyksen instrumenteista 


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012