Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Arktiset asiat | 03/2014 | 17.03.2014 |

Parlamentti pitää yhtenäistä arktisten alueiden politiikkaa tärkeänä


Euroopan parlamentti äänesti täysistunnossa 12.3.2014 arktisten alueiden politiikan linjauksista. Päätöslauselmassa korostetaan arktisten alueiden unionin politiikan tärkeyttä ja sitä, että arktisen strategian toteutukseen varataan tarpeeksi rahoitusta. Tärkeiksi asioiksi nostetaan EU:n arktisen tiedostuskeskuksen perustaminen, paikallisten asukkaiden huomioiminen alueen kehityksessä, arktisten alueiden ympäristönsuojelu sekä uudet kansainväliset merireitit. 

Arktisen tiedotuskeskuksen perustaminen Rovaniemelle


Parlamentin jäsenet tukevat EU:n arktisen tiedotuskeskuksen perustamista ja sen sijoittamista Rovaniemelle. Parlamentti kehottaakin komissiota jatkamaan valmisteluja tiedotuskeskuksen perustamiseksi.

Arktisten alueiden kehittäminen ja paikallisten asukkaiden huomiointi

Päätöslauselmassa nostetaan arktisen alueen prioriteeteiksi infrastruktuuri ja kylmäosaaminen sekä investoinnit siihen liittyvään teknologiaan. Kyseiset asiat on tärkeä huomioida muun muassa Eurooppa 2020 -kasvustrategiassa ja unionin erillisrahoitusohjelmissa, kuten Horisontti 2020 -ohjelmassa. Parlamentin päätöslauselman mukaan arktisen alueen luonnonvarojen hyödyntäminen on toteutettava kunnioittaen alueen paikallisia asukkaita.

Arktisten alueiden ympäristönsuojelu

Parlamentin jäsenet korostavat, että ympäristökysymyksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota hyödynnettäessä arktisen alueen luonnonvaroja, kuten esimerkiksi öljy- ja kaasuvaroja. Lisäksi parlamentin jäsenet pyytävät, että EU, Islanti ja Norja arvioivat öljy- ja kaasuporaustoimintaa aloittavien yritysten taloudelliset valmiudet kattaa toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat vahingot, mukaan lukien ympäristövahingot.

Uudet kansainväliset merireitit

Parlamentin jäsenet kehottavat alueen valtioita varmistamaan, että kaikki nykyiset ja tulevat liikennereitit ovat avoimia kansainväliselle meriliikenteelle. Käyttöön ei  tulisi ottaa hallinnollisia tai taloudellisia esteitä, jotka voisivat vaikeuttaa merenkulkua arktisilla alueilla. Poikkeuksena ovat kansainvälisesti sovitut toimet turvallisuuden tai ympäristönsuojelun lisäämiseksi.

Parlamentti myös kehottaa komissiota valmistelemaan ehdotuksia siitä, miten Galileo-hanketta tai muita vastaavia hankkeita voitaisiin hyödyntää merenkulun turvallisuuden ja nopeuden parantamiseksi arktisten alueiden vesillä. Lisäksi parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota  rajat ylittävien liikenneyhteyksien kehittämiseen, jotta  arkisten alueiden tuotteita voidaan kuljettaa tehokkaammin Euroopan markkinoille.

Lisätietoa:
Päätöslauselma parlamentin sivuilla