Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 27.11.2019

Komission ja OECD:n Regions in Industrial Transition –aloitetta koskeva raportti on julkaistu

Euroopan komissio ja OECD ovat julkaisseet vuonna 2017 lanseerattua Regions in Industrial Transition  –aloitetta koskevan raportin. Aloitteen tarkoituksena on ollut tukea kymmentä EU:n aluetta ja kahta jäsenmaata teollisuuden muutosprosessista selviytymisessä. Yksi mukaan valituista alueista oli Itä- ja Pohjois-Suomi Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilottihankkeellaan.

OECD:n ja komission asiantuntijat auttoivat alueita ja kahta jäsenmaata tunnistamaan esteitä työpaikkojen syntymiselle ja talouskasvulle. Tavoitteena oli vahvistaa niiden pitkän aikavälin kehitysstrategioita älykkään erikoistumisen avulla eli keskittymällä alueellisiin vahvuuksiin. Strategiat sisältävät sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, talouden modernisaatioon sekä ilmastoon liittyviä tavoitteita. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019–2023 löytyy täältä.

Julkaistu raportti esittelee saatujen kokemusten pohjalta kansallisille ja alueellisille viranomaisille tarkoitettuja työkaluja sekä tarjoaa konkreettisia ratkaisuja teollisuuden muutosprosessin esteiden poistamiseksi. Raportissa määritellään viisi painopistealuetta ja esitellään niihin liittyviä haasteita sekä ratkaisuja. Painopistealueita ovat:

  • tulevaisuuden työpaikkoja varten valmistautuminen
  • innovointivalmiuksien laajentaminen
  • yrittäjyyden edistäminen ja yksityisen sektorin osallistumisen lisääminen
  • siirtyminen kohti ilmastoneutraalia taloutta
  • osallistavan kasvun edistäminen

Raportti ja sen sisältämät suositukset huomioidaan vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan ohjelmavalmisteluissa.

Lisätietoja:
Komission nettisivut
Raportti
Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -hanke